Frank Calicchio, Denise LeFrak Calicchio, Ashley Scott, Jennifer Bandier, Neil Boyarsky - :|MANHATTAN SOCIETY|:Manhattan, New York City Event Photo Gallery