Lauren Wyatt, Henry Buhl, Ashley Scott - :|MANHATTAN SOCIETY|:Manhattan, New York City Event Photo Gallery