MERCEDES-BENZ POLO CHALLENGE AT THE BRIDGEHAMPTON POLO CLUB - manhattan