Designer Tiffany Koury's Birthday Party - manhattan